Webnode

Fatra March 2013

Tento krátky videoklip zachytáva podujatie organizované na počesť nášho zosnulého kolegu. Je vo vysokon HD rozlíšení.

Link:

http://ulozto.sk/x5oZHzqP/fatra-march-2013-hd-1080p-mpg

(šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 

Slávnostné ukončenie Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5 a Kurzu pre technikov rôt.

    Slávnostné vyradenie frekventantov Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5 a Kurzu pre technikov rôt sa uskutočnilo 13. decembra  v 1. poddôstojníckom klube OS SR  Práporu výcviku v Martine. Kurzy v tomto turnuse úspešne absolvovalo dvadsať sedem a šestnásť profesionálnych vojakov.

    Veliteľ poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Milan Pavlík vo svojom poslednom príhovore vo funkcii vyzdvihol zodpovedný prístup všetkých frekventantov kurzu a motivoval ich k podávaniu maximálnych výkonov v ich domovských útvaroch. Pozitívne vyhodnotil aj priebeh prvého behu Kurzu pre technikov rôt, v ktorom sa podarilo úspešne naplniť stanovené ciele a položiť tak základ pre ďalšie napredovanie a skvalitňovanie prípravy profesionálnych poddôstojníkov v tejto oblasti. Najlepším frekventantom kurzu OR-5 sa stal desiatnik Róbert Rozgonyi z VÚ 1101 Trebišov, ktorý vo svojom príhovore poďakoval inštruktorom a kolegom z kurzu za pomoc a spoluprácu a zároveň im zaželal veľa osobných aj rodinných úspechov.

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto: rtm. Roman ŽIFČÁK)

Slávnostné vyradenie ĎOV OR-7 a KI

    Dňa 6. decembra 2013 bolo vykonané slávnostné vyradenie frekventantov ďalšieho odborného výcviku OR-7. Vyradenie nasledovalo po vykonaní záverečných skúšok dňa 5. decembra 2013, kde všetci frekventanti preukázali vysoký stupeň odbornej pripravenosti v jednotlivých oblastiach vojenských odborností. Cieľom Ďalšieho odborného výcviku poddôstojníkov odborností PV, prieskumu a špeciálneho určenia a zdravotníckej odbornosti  je vybaviť poddôstojníkov, veliteľov malých jednotiek, základnými odbornými taktickými znalosťami v odbornosti, zručnosťami pri organizácii a riadení štandardných bojových i nebojových činností  a na vedenie a riadenie vojenskej jednotky vo veľkosti družstva a čaty.

     Tohto slávnostného vyradenia sa zúčastnili aj  frekventanti Kurzu pre inštruktorov, ktorí po deviatich náročných týždňoch a vykonaní všetkých teoretických a praktických zamestnaní, ako aj po splnení jednotlivých druhov preverení mohli pristúpiť k slávnostnému vyradeniu. Cieľom kurzu je pripraviť vybraných inštruktorov a profesionálnych vojakov riadiacich výcvik. Kurz stavia na nadobudnutých teoretických, odborných, vševojskových vedomostiach a zručnostiach v nižších poddôstojníckych kariérnych a funkčných kurzoch, ako aj na nadobudnutých skúsenostiach počas služby v ozbrojených silách. Do kurzu bolo dňa 14. októbra 2013  po splnení vstupných podmienok zaradených 5 PrV, z ktorých následne úspešne absolvovali jednotlivé etapy výcviku 4.

    Po vykonaní záverečných skúšok a všetkých preskúšaní tak mohlo 16 úspešných absolventov Ďalšieho odborného výcviku a 4 absolventi Kurzu pre inštruktorov z rúk veliteľa poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Miroslava KOVALOVSKÉHO, veliteľa Funkčných a Odborných kurzov nrtm. Roberta KUBINCA  a inštruktorského zboru prevziať príslušné certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu, ktoré ich oprávňujú k povýšeniu do vyššej vojenskej hodnosti resp. k výkonu predurčenej funkcie.

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, foto: nrtm. Ing. Roman LUKAČOVIČ)

 

Kurz pre technikov

    V súlade s dokumentom "Spresnenie inštitucionálneho vzdelávania a prípravy hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov v OS SR", ktorý bol prijatý vojenskou radou náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR v roku 2011, bol pripravený a spracovaný program kurzu pre technikov rôt, ktorý bol prvý krát zahájený dňa 11.novembra 2013.
    Do kurzu nastúpilo 15 profesionálnych poddôstojníkov, z toho 2 poddôstojníčky z útvarov a zložiek ozbrojených síl. Ich úlohou bude okrem nadobudnutia nových vedomostí a zručností napomôcť inštruktorom výcviku pri príprave dokumentácie a didaktických pomôcok tak, aby dalšie kurzy v roku 2014 boli dôkladne pripravené a plnohodnotne realizované. Primárnym inštruktorom tohto nového kurzu je rtn. Zdenko RECHTORÍK, ktorý tak bude mať možnosť po svojej mnohoročnej praxi vo funkcii technika odovzdať svoje bohaté vedomosti a skúsenosti profesionálnym vojakom predurčeným na ustanovenie do tejto dôležitej a náročnej funkcie.

    Cieľ kurzu je pripraviť určených profesionálnych vojakov na výkon funkcie technika jednotky, technika čaty, staršieho technika alebo funkcionára povereného ich povinnosťami v oblastiach prevádzkovania a údržby PVaT s maximálnym zameraním na praktické zvládnutie danej funkcie, oboznámenie sa s platnými technickými normami, vojenskými predpismi, služobnými pomôckami a normatívnymi aktmi.    

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 Ukončenie líderskej časti vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7

V Poddôstojníckej akadémii skončila dňa 15. novembra záverečným cvičením v priestoroch posádkového cvičiska Sučany líderská časť vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7.

Cieľom kurzu bolo pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti rotný, ktorý bol vybraný na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti rotmajster. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností najmä v oblastiach efektívnych komunikačných zručností, otázok globálnej bezpečnosti, medzinárodného humanitného práva, aplikovaného vodcovstva a vyššieho stupňa vojenskej psychologickej prípravy na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na stupni čata a rota a to najmä v pozíciách veliacich poddôstojníkov čiat.

Do kurzu dňa 30. septembra nastúpilo 29 profesionálnych vojakov, z toho 2 ženy. Na testy zo vševojskovej prípravy, ako aj na preverenie z pohybovej výkonnosti, prišli dobre pripravení. Tento kurz bol prvým kurzom od zavedenia oboch vstupných preverení v januári roku 2011, z ktorého nik nevypadol. Práve záverečné cvičenie dokonale preverilo všetko, čo sa doposiaľ frekventanti naučili, najmä ich schopnosti viesť jednotku na stupni čata aj v ťažkých situáciách, keď museli neraz siahnuť nielen na dno svojich fyzických, no aj psychických síl.

Po úspešnom absolvovaní líderskej časti vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7 ich čaká ešte ďalší odborný výcvik. Po jeho úspešnom zvládnutí obdržia počas slávnostného vyradenia v priestoroch 1. poddôstojníckeho klubu certifikáty, ktoré ich budú oprávňovať na povýšenie do vyššej vojenskej hodnosti a zastávanie funkcií s vyššou mierou zodpovednosti.

(Text: šbnrtm.Mgr. Milan PAVLÍK, foto PA)

Zahájenie Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5

    Dňa 28. októbra 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vstupný poddôstojnícky kurz OR-5. Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti desiatnik, ktorý bol vybraný na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár. Zabezpečiť jeho prirodzený a plynulý prechod z hodnostného zboru mužstva do hodnostného zboru poddôstojníkov. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti základov vojenského vodcovstva, metodiky vedenia výcviku, komunikačných a taktických zručnosti na vedenie a riadenie najmenších vojenských jednotiek na stupni skupiny, družstva a to najmä v pozíciách najnižších veliteľov.

    Do kurzu nastúpilo 28 profesionálnych vojakov, ktorí ako druhí od začatia vykonávania vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej výkonnosti uspeli v oboch prevereniach a z tohto dôvodu všetci pokračujú ďalej vo výcviku.

 

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Zahájenie Vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7

    Dňa 30. septembra 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vyšší poddôstojnícky kurz OR-7. Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti rotný, ktorý bol vybraný na povýšenie do hodnosti rotmajster. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností najmä v oblastiach efektívnych komunikačných zručností, otázok globálnej bezpečnosti, medzinárodného humanitného práva aplikovaného vodcovstva a vyššieho stupňa vojenskej psychologickej prípravy na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na stupni čata a rota a to najmä v pozíciách veliacich poddôstojníkov čiat.

    Do kurzu nastúpilo 29 profesionálnych vojakov, ktorí ako prví od začatia vykonávania vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej výkonnosti uspeli v oboch prevereniach a z tohto dôvodu všetci pokračujú ďalej vo výcviku.

 

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Slávnostné ukončenie Štábneho poddôstojníckeho kurzu

    Slávnostné vyradenie sedemnástich úspešných absolventov Štábneho poddôstojníckeho kurzu v  1. Poddôstojníckom klube OS SR Práporu výcviku Martin ukončilo štvortýždňovú prípravu poddôstojníkov, ktorí budú zastávať rôzne pozície na veliteľstvách a štáboch útvarov a zložiek ozbrojených síl.

    Tohto slávnostného aktu sa zúčastnil veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK, veliaci poddôstojník Dopravného práporu Hlohovec štábny nadrotmajster Mgr. Jozef MIŽÁK, ako aj veliteľský a inštruktorský zbor Funkčných a Odborných kurzov Poddôstojníckej akadémie.

 

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto: nrtm. Ing. Roman LUKAČOVIČ)

Slávnostné ukončenie Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5

    Slávnostné vyradenie frekventantov Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5 sa uskutočnilo 20. septembra v 1. poddôstojníckom klube OS SR  Práporu výcviku v Martine. Kurz v tomto turnuse úspešne absolvovalo tridsaťosem profesionálnych vojakov.
    Veliteľ poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Milan Pavlík vo svojom záverečnom príhovore vyzdvihol zodpovedný prístup všetkých frekventantov kurzu a motivoval ich k podávaniu maximálnych výkonov v ich domovských útvaroch. Veliaci poddôstojník Práporu výcviku Martin štábny nadrotmajster Rastislav Leško ocenil prístup a prácu všetkých primárnych inštruktorov a veliteľského zboru Poddôstojníckej akadémie, ktorí sa najväčšou mierou pričinil o úspešný priebeh výcviku v kurze. Najlepším frekventantom kurzu sa stal desiatnik Ján Petrík z VÚ 2370 Martin, ktorý vo svojom príhovore poďakoval inštruktorom a kolegom z kurzu za pomoc a spoluprácu a zároveň im zaželal veľa osobných aj rodinných úspechov.
    Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti desiatnik, ktorý bol vybraný na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár. Zabezpečiť jeho prirodzený a plynulý prechod z hodnostného zboru mužstva do hodnostného zboru poddôstojníkov. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti základov vojenského vodcovstva, metodiky vedenia výcviku, komunikačných a taktických zručnosti na vedenie a riadenie najmenších vojenských jednotiek na stupni skupiny a družstva a to najmä v pozíciách najnižších veliteľov.
 
(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto: rtm. Jozef FEDOR)

Slávnostné ukončenie KVýP

    Dňa 6. 9. 2013 sa v priestoroch sieni cti a slávy v Prápore výcviku Martin uskutočnilo slávnostné vyradenie frekventantov Kurzu pre výkonných poddôstojníkov. Cieľom KVýP je odborne pripraviť určených profesionálnych vojakov na výkon funkcie výkonného poddôstojníka jednotky a je zameraný predovšetkým na zvládnutie a odborné oboznámenie sa s platnými zákonmi, vojenskými predpismi, služobnými pomôckami a internými normatívnymi aktmi.

Kurz úspešne absolvovalo 7 frekventantov. Veliteľ poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK vyzdvihol vo svojom záverečnom príhovore zodpovedný prístup všetkých frekventantov kurzu a svojimi slovami ich motivoval k podávaniu maximálnych výkonov v ich domovských útvaroch. Ďalej ocenil prístup a prácu inštruktora rtm. Norberta VLADÁRA, ktorý sa v najväčšej miere pričinil o hladký priebeh výcviku v kurze. Veliaci poddôstojník Práporu výcviku Martin štábny nadrotmajster Rastislav LEŠKO vyzdvihol prácu veliteľského zboru Funkčných a Odborných kurzov a celej Poddôstojníckej akadémie pri organizácii a zabezpečení kurzu.

 

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK,  foto :nrtm. Ing. Roman LUKAČOVIČ)

Zahájenie Zdokonaľovacieho poddôstojníckeho kurzu OR-6

Dňa 26. septembra 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Zdokonaľovací poddôstojnícky kurz OR-6. Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti čatár, ktorý bol vybraný na povýšenie do hodnosti rotný. Kurz je zameraný na efektívne a progresívne zdokonalenie profesionálneho poddôstojníka v oblastiach vodcovstva, poradenstva, metodiky vedenia a vyhodnocovania výcviku, základov vojenskej psychológie, ako aj vyššieho stupňa komunikačných zručností potrebných na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na stupni družstva a čaty a to najmä v pozíciách veliteľov družstiev. Do kurzu nastúpilo 55 profesionálnych vojakov a po vykonaní vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej výkonnosti ďalej pokračuje 51 z nich. Vstupného preverenia sa zúčastnil veliaci poddôstojník VePS štábny nadrotmajster Rastislav BODNÁR, hlavný zdravotník OS SR štábny nadrotmajster Ing. Viliam MACHARA, veliaci poddôstojník Práporu výcviku štábny nadrotmajster Rastislav LEŠKO, ako aj veliteľ PA štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň

Dňa 24. augusta 2013 sa uskutočnil 18. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň.

    Výstup bol zahájený pietnou spomienkou pri pamätníku Slovenského národného povstania na Štrbskom plese. Pochodu sa zúčastnili zástupcovia viacerých armád a to zástupcovia Českej republiky, Maďarska, Poľska, či USA. Mnoho vojakov si tak aj tento rok spoločne s náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíkom Ing. Petrom VOJTEKOM  touto formou uctilo pamiatku všetkých hrdinov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní.

    Za Prápor výcviku sa tohto podujatia zúčastnil veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK..

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 

Kriváň 2013

Fatra March - Memoriál rotmajstra Pavla DZIVÉHO

 Dňa 21. augusta 2013 bol v prekrásnom prostredí hrebeňov Malej Fatry uskutočnený 1. ročník diaľkového pochodu Fatra March – Memoriál rotmajstra Pavla DZIVÉHO. Toto podujatie bolo organizované na počesť zosnulého inštruktora Poddôstojníckej akadémie.

Paľko nás navždy opustil vo veku 28 rokov dňa 21. augusta 2011 v ďalekej Indii, kde si plnil svoj veľký sen. Jeho napĺňanie sa mu však bohužiaľ stalo osudným.

            Niekoľkí príslušníci Poddôstojníckej akadémie si aj touto cestou prišli uctiť pamiatku tohto jedinečného kolegu.

Link:

http://www.vsvap.mil.sk/37828/?pg=1

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 

Zahájenie Kurzu pre výkonných poddôstojníkov

Dňa 12.augusta 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Kurz pre výkonných poddôstojníkov. Cieľom kurzu je odborne pripraviť určených profesionálnych vojakov na výkon funkcie výkonného poddôstojníka jednotky a je zameraný predovšetkým na zvládnutie a odborné oboznámenie sa s platnými zákonmi, vojenskými predpismi, služobnými pomôckami a internými normatívnymi aktmi s ktorými sa budú vo svojej každodennej odbornej praxi stretávať. Do kurzu nastúpilo 7 profesionálnych vojakov z útvarov a zložiek ozbrojených síl SR.

 (Text, foto : šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, dňa 12.8.2013)

Zahájenie Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5

Dňa 5. augusta 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vstupný poddôstojnícky kurz OR-5. Tento kurz je zameraný na prípravu budúcich poddôstojníkov, ktorí budú zastávať najnižšie veliteľské funkcie v útvaroch a zložkách OS SR. Do kurzu nastúpilo 45 profesionálnych vojakov a po vykonaní vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej zdatnosti ďalej pokračuje 39 z nich.

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Odchod významnej osobnosti Poddôstojníckej akadémie

    Dňa 31. júla 2013 sa v priestoroch poddôstojníckeho klubu Práporu výcviku uskutočnila slávnostná rozlúčka príslušníkov Poddôstojníckej akadémie s dlhoročným kolegom, starším inštruktorom nadrotmajstrom Mgr. Petrom MAZUREKOM, ktorý dňom 1. augusta opúšťa rady príslušníkov Poddôstojníckej akadémie a posilní poddôstojnícky zbor príslušníkov Vzdušných síl.

    Slávnostnej rozlúčky sa zúčastnili veliaci poddôstojník síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky štábny nadrotmajster Ján BRIDA, zástupca veliteľa Práporu výcviku major Ing. Nikola VICENA, veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK, ako aj inštruktorský zbor Poddôstojníckej akadémie.

    Veliaci poddôstojník síl výcviku a podpory štábny nadrotmajster Ján BRIDA vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil najmä skutočnosť, že Poddôstojnícku akadémiu opúšťa inštruktor, ktorý patril k najlepším. Opúšťa ju skvelý človek a kolega. Poďakoval mu za dlhoročnú prácu v prospech centralizovaného výcviku mužstva a poddôstojníkov Ozbrojených síl, poprial mu všetko dobré na novom pôsobisku a odovzdal mu svoju pamätnú mincu.

    Veliteľ poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK pripomenul vo svojom príhovore najmä fakt, že nadrotmajster MAZUREK bol príslušníkom Poddôstojníckej akadémie v podstate od jej vzniku, a to viac ako 10 rokov. „Peter sa podieľal na výcviku veľkého množstva profesionálnych poddôstojníkov Ozbrojených síl. Jeho profesionalita a schopnosť samostatne hľadať riešenia, zlepšovať a zefektívňovať výcvik, ako aj schopnosť zvyšovania vlastných odborných kvalít je obdivuhodná.“

    Zástupca veliteľa Práporu výcviku Martin major Ing. Nikola VICENA, ako niekdajší príslušník Poddôstojníckej akadémie, ktorý nadrotmajstra MAZUREKA pozná už od jeho začiatkov pôsobenia v Poddôstojníckej akadémii, zaspomínal vo svojom príhovore najmä na neľahké, ale pekné časy spoločných začiatkov a budovania jednotlivých kurzov, ako aj samotného systému výcviku poddôstojníkov, ktorého nositeľom a pokračovateľom je aj súčasná Poddôstojnícka akadémia. Na záver príhovoru vyzval kolegov, aby Petrovi odovzdali pripravený dar, ktorý mu bude pripomínať skvelý kolektív, ktorého bol členom.

    Nadrotmajster Mgr. Peter MAZUREK sa na záver všetkým poďakoval za podporu a pomoc počas pôsobenia v Poddôstojníckej akadémii. Okrem iného vyzdvihol aj skutočnosť, že poddôstojníci, ako je u nich zvykom, sú okrem kolegov aj dobrí priatelia, čo sa významnou mierou prejavovalo aj počas jeho inštruktorskej praxe. Z tohto dôvodu nezabudol ani na zosnulých kolegov a priateľov rotmajstra In memoriam Miroslava HRUŠKU a rotmajstra Ing. Pavla DZIVÉHO, ktorí nás náhle a tragicky navždy opustili, ale neprestávajú byť našou súčasťou.

    Na záver sa v neposlednom rade veliteľ Poddôstojníckej akadémie taktiež rozlúčil s nadrotmajstrom Branislavom KUČEROM, ktorý odchádza z Poddôstojníckej akadémie na rotu základného vojenského výcviku, aby tak svojimi skúsenosťami a nespornými schopnosťami pomohol v príprave a výcviku novoprijatých príslušníkov Ozbrojených síl SR. Zároveň uviedol do funkcie veliaceho poddôstojníka Funkčných a Odborných kurzov perspektívneho kolegu a profesionála, súčasného staršieho inštruktora nadrotmajstra Milana LESAYA. Obom poprial veľa úspechov v nových pozíciách a odovzdal im ďakovný, resp. pamätný list pri tejto príležitosti.  

(Text: štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK, Foto: rtm. Roman ŽIFČÁK)

Odchod významnej osobnosti Poddôstojníckej akadémie

Večný vojak

Večný vojak L. Škultéty Gabriš sa vrátil do rodnej zeme.

Poddôstojnícka akadémia niesla čestný názov „Poddôstojnícka Akadémia Ladislava Gábriša – Škultétyho“ od 27.09.2007 do 30.06.2009.

Aj z tohto dôvodu bola účasť veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA a veliaceho poddôstojníka Práporu výcviku Martin štábneho nadrotmajstra Rastislava LEŠKA na slávnostnom ceremoniáli uloženia telesných pozostatkov tohto najdlhšie slúžiaceho vojaka na svete v jeho rodnom Mojtíne vecou cti.

 

http://www.mil.sk/36752/?pg=1

 

Slávnostné vyradenie kurzu OR-5

    Dňa 28.6.2013 bolo v priestoroch poddôstojníckeho klubu, práporu výcviku vykonané slávnostné vyradenie 41 úspešných absolventov Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5 za prítomnosti veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA, veliaceho poddôstojníka Kariérnych kurzov nadrotmajstra Petra KUBUŠA, ako aj inštruktorského zboru PA.

    Cieľom kurzu bolo pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti desiatnik, ktorý bol vybraný na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár. Zabezpečiť jeho prirodzený a plynulý prechod z hodnostného zboru mužstva do hodnostného zboru poddôstojníkov. Kurz bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti základov vojenského vodcovstva, metodiky vedenia výcviku, komunikačných a taktických zručnosti na vedenie a riadenie najmenších vojenských jednotiek na stupni skupiny a družstva a to najmä v pozíciách najnižších veliteľov.

    Najlepším absolventom kurzu sa stala des. Martina HORNÁ z VÚ 1115 Ružomberok, ktorá zaznamenala najväčší vedomostný a výkonnostný progres. Kultúrnym obohatením slávnostného vyradenia bolo aj hudobné kvarteto „Dril“, zložené zo samotných frekventantov kurzu, ktorí nacvičili a odohrali jednotlivé hudobné skladby hrávané v rámci vyradenia.

(Text: šbnrtm. Milan PAVLÍK, foto: rtm. Ladislav RECHTORÍK)

Slávnostné vyradenie OR-5

Spomienka na kolegov

    Dňa 20. júna 2013 si príslušníci Poddôstojníckej akadémie boli uctiť pamiatku zosnulých kolegov rotmajstra In memoriam Miroslava HRUŠKU a rotmajstra Ing. Pavla DZIVÉHO, ktorí nás náhle a tragicky navždy opustili.

Česť ich pamiatke..

(Text, foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Spomienka na kolegov

Metodika vedenia výcviku OR-5

    Frekventanti Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5 absolvovali v uplynulých dňoch praktické preskúšanie z Metodiky vedenia výcviku Preskúšanie bolo vedené formou simulovaného výcviku malej skupiny v oblasti základných činností so zbraňou. Metodicky správne vedenie výcviku v Ozbrojených silách SR je jeho neoddeliteľnou súčasťou. V rámci tohto bloku museli všetci budúci poddôstojníci dôkladne zvládnuť jednotlivé metodické postupy a zásady tak, aby ich v budúcnosti dokázali aplikovať do svojej každodennej praxe a dokázali viesť dôsledný a efektívny výcvik s dorazom na BOZP vo svojich domovských útvaroch.

(Text, foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Slávnostné vyradenie kurzu OR-6

    Dňa 14. júna 2013 bolo vykonané slávnostné vyradenie frekventantov ďalšieho odborného výcviku OR-6, ako druhej fázy Zdokonaľovacieho poddôstojníckeho kurzu. Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok tak mohli 27 úspešní absolventi kurzu pristúpiť k slávnostnému vyradeniu a z rúk veliteľa poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA za prítomnosti veliteľského a inštruktorského zboru PA im boli odovzdané certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu, ktoré ich oprávňujú k povýšeniu do vyššej vojenskej hodnosti.

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, foto: rtm. Roman ŽIFČÁK)

Slávnostné ukončenie Kurzu pre inštruktorov

    Dňa 24.5.2013 sa v priestoroch Práporu výcviku Martin uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov Kurzu pre inštruktorov.  Cieľom kurzu je pripraviť vybraných inštruktorov a profesionálnych vojakov OS SR riadiacich výcvik. Kurz stavia na nadobudnutých teoretických, odborných, vševojskových vedomostiach a zručnostiach v nižších poddôstojníckych kariérnych a funkčných kurzoch, ako aj na nadobudnutých skúsenostiach počas služby v OS SR.

    Do kurzu dňa 2.4.2013 bolo po splnení podmienok zaradených 6 PrV z OS SR, ktorí následne úspešne absolvovali jednotlivé etapy výcviku a splnili kritériá a ciele programov kurzu.

    Úspešní absolventi spĺňajú všetky predpoklady pre výkon funkcie inštruktor v rámci OS SR. Vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Práporu výcviku štábneho nadrotmajstra Rastislava LEŠKA, veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA, veliaceho poddôstojníka Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Miroslava KOVALOVSKÉHO, veliteľského a inštruktorského zboru PA Práporu výcviku Martin.


Nástup kurzu OR-5

Dňa 13. mája 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vstupný poddôstojnícky kurz OR-5. Tento kurz je zameraný na prípravu budúcich poddôstojníkov, ktorí budú zastávať najnižšie veliteľské funkcie v útvaroch a zložkách OS SR. Do kurzu nastúpilo 45 profesionálnych vojakov a po vykonaní vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej zdatnosti ďalej pokračuje 41 z nich.

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 

OR-5

Slávnostné vyradenie OR-7

       Dňa 10. mája 2013 bolo vykonané slávnostné vyradenie frekventantov ďalšieho odborného výcviku OR-7, ako druhej fázy vyššieho poddôstojníckeho kurzu. Vyradenie nasledovalo po vykonaní záverečných skúšok, kde všetci frekventanti preukázali vysoký stupeň odbornej pripravenosti v jednotlivých oblastiach vojenských odborností. Po prvý krát bola na záverečných skúškach frekventantmi používaná aj interaktívna tabuľa, ktorej využitie zvýšilo kvalitatívnu úroveň vykonávaného výcviku, ako aj samotných skúšok.

    Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok tak mohli 11 úspešní absolventi kurzu pristúpiť k slávnostnému vyradeniu a z rúk veliteľa poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Práporu výcviku štábneho nadrotmajstra Rastislava LEŠKA im boli odovzdané certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu, ktoré ich oprávňujú k povýšeniu do vyššej vojenskej hodnosti.

 

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, foto: rtm. Bc. Jozef KOCKA)

Zahájenie Zdokonaľovacieho podddôstojníckeho kurzu OR-6

Dňa 15. apríla 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Zdokonaľovací poddôstojnícky kurz OR-6. Tento kurz je zameraný na prípravu budúcich poddôstojníkov, ktorí budú zastávať najnižšie veliteľské funkcie v útvaroch a zložkách OS SR. Do kurzu nastúpilo 46 profesionálnych vojakov a po vykonaní vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej zdatnosti ďalej pokračuje 40 z nich.

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Kurz pre inštruktorov

Kurz pre inštruktorov pokračuje podľa nových programov kurzu. Frekventanti kurzu sa zdokonaľujú v metodike vedenia výcviku v učebniach aj v poľných podmienkach. Dôraz je položený na samostatné vedenie výcviku v jednotlivých oblastiach a hodnotenie ich výkonu inštruktormi výcviku. V rámci praktických zamestnaní sa podieľajú aj na výcviku čakateľov prípravnej štátnej služby v rote základného vojenského výcviku.

(Text, foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Slávnostné ukončenie Zdokonaľovacieho poddôstojníckeho kurzu OR-6

Dňa 5.4.2013 sa v priestoroch poddôstojníckeho klubu praporu výcviku uskutočnilo slávnostné vyradenie úspešných absolventov Zdokonaľovacieho poddôstojníckeho kurzu OR-6.

Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho poddôstojníka na získanie odborných predpokladov na povýšenie do vojenských hodností rotný a na vedenie a riadenie vojenskej jednotky na stupni družstvo.

Vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA, veliteľského a inštruktorského zboru Poddôstojníckej akadémie.

(Text  nrtm. Branislav KUČERA ,  foto: nrtm. Ing. Roman LUKAČOVIČ a rtm. Mgr. Peter ŠVANTNER)

Záverečné skúšky Ďalšieho odborného výcviku OR-6

    Dňa 5.4.2013 sa uskutočnili záverečné skúšky Ďalšieho odborného výcviku OR-6. Komisia v zložení veliteľského a inštruktorské zboru Poddôstojníckej akadémie mohla po preverení frekventantov jednotlivých odborností konštatovať, že všetci preukázali dostatočné vedomosti a zručnosti potrebné na ukončenie kurzu a odovzdanie certifikátov.

(Text, foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Záverečné skúšky ĎOV-OR-6

Začatie kurzu pre inštruktorov KI

    Dňa 2.5.2013 bol zahájený Kurz pre inštruktorov. Tento kurz je novo koncipovaným kurzom v systéme vzdelávania mužstva a poddôstojníkov OS SR zameraný na prípravu profesionálnych vojakov OS SR ktorí budú vykonávať funkciu inštruktora. Do kurzu nastúpilo 8 frekventantov a po vykonaní vstupného preverenia z fyzickej zdatnosti ďalej pokračuje 6 z nich.

(Foto, text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

KI

Odchod šbnrtm. Ľubomíra MIHALIKA

   

    Po siedmich rokoch a siedmich mesiacoch končí svoje pôsobenie v Martine štábny nadrotmajster Ľubomír MIHALIK. Pôsobil tu od roku 2005 a stál aj pri zrode Práporu výcviku v roku 2009 po reorganizácii vojenského školstva.

    Ľubo počas svojho pôsobenia v hodnosti štábny nadrotmajster pôsobil vo viacerých funkciách. Pracoval ako veliaci poddôstojník 2. Výcvikovej základne vojakov základnej služby v Kežmarku, veliaci poddôstojník Základnej výcvikovej školy v Martine a veliaci poddôstojník Práporu výcviku.

    Jeho bohaté skúsenosti a schopnosti sa pretavili najmä do oblastí budovania poddôstojníckej podpornej štruktúry a skvalitňovania vykonávaného výcviku. Ako jeden z mála veliacich poddôstojníkov osobne spracovával služobné pomôcky, publikácie, interné normatívne akty, ako aj výcvikové filmy, ktoré budú ešte dlho nápomocné profesionálnym vojakom OS SR. Za všetky spomeniem Príručku pre vojaka SPJ-11-2, Zoznam základných bojových zručností vojaka (1.stupeň) SPJ-11-3, Príručka vojaka základného vojenského výcviku, film o základnom vojenskom výcviku a podobne. No pracoval aj na skvalitňovaní cvičísk a priestorov, ktoré boli a sú využívané na výcvik. Nesmierne úsilie venoval budovaniu vonkajšej aj vnútornej UVZ v Prápore výcviku. Aktívne sa podieľal na rekonštrukcii prekážok  dráhy vedenia bojových pásových vozidiel v PC Sučany, dobudovávaní športového areálu, ako aj pomoci pri výstavbe Poddôstojníckeho klubu v priestoroch Práporu výcviku. Pozornosť budila aj jeho systematická personálna práca v prospech všetkých príslušníkov Práporu výcviku a nielen nich. Pozitívne prezentoval OS SR na verejnosti a to na nespočetnom množstve akcií. Za všetky spomeniem len účasť na akciách KEMP 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, zabezpečovanie a organizovanie množstva MDD, akcie „Ako sa stať profesionálnym vojakom“, rôznych návštev a pod. Zabezpečoval aj súťaže Inštruktor roka síl výcviku a podpory OS SR a výbery najlepších vojakov hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov.

Za jeho kvalitnú prácu v prospech OS SR bol niekoľkokrát odmenený, a to okrem iných, minulým aj súčasným náčelníkom Generálneho štábu OS SR, veliteľom SVaP, VeV a pod.  

Po jeho odchode ostáva na stole množstvo rozpracovaných projektov a to napr. transformácia prípravnej štátnej služby, zavedenie triedností pre inštruktorov, zmena štatútu súťaže inštruktora roka na celorezortnú súťaž v rámci OS SR, zriadenie znakov jednotlivých jednotiek v prápore výcviku, dokončenie UVZ, zriadenie 1. poddôstojníckeho klubu v OS SR, realizácia zmien v programoch výcviku jednotlivých jednotiek, riešenie personálnej naplnenosti pozícií inštruktorov a mnoho ďalšieho.

Ostáva nám zaželať mu veľa pracovných úspechov v novom pôsobisku.

Bolo nám cťou s Tebou slúžiť.

(Text, foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Slávnostné ukončenie KVPR

Dňa 22.3.2013 sa v priestoroch Práporu výcviku Martin uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov Kurzu veliacich poddôstojníkov rôt. Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka na výkon funkcie veliaceho poddôstojníka roty.

Do kurzu dňa 25.2.2013 bolo po splnení podmienok zaradených 7 PrV z OS SR, ktorí následne úspešne absolvovali jednotlivé etapy výcviku a splnili kritériá a ciele programov kurzu.

Úspešní absolventi spĺňajú všetky predpoklady pre výkon funkcie veliaci poddôstojník roty v rámci OS SR. Vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Práporu výcviku štábneho nadrotmajstra Ľubomíra MIHALIKA, veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA, veliteľa kariérnych kurzov štábneho nadrotmajstra Rastislava LEŠKA, veliteľského a inštruktorského zboru PA Práporu výcviku Martin.

(Text, foto: nrtm. Ing. Rooman LUKAČOVIČ)

 

Nástup Kurzu veliacich poddôstojníkov rôt

Dňa 25. februára 2013 bol zahájený ďalší plánovaný tohtoročný kurz, a to Kurz veliacich poddôstojníkov rôt. Sedem poddôstojníkov, ktorí boli vybraní na ustanovenie do funkcií veliacich poddôstojníkov rôt, čaká intenzívny štvortýždňový kurz zameraný na plánovanie, organizovanie a riadenie výcviku, ktoré sa neskôr stanú ich prvoradými povinnosťami v zastávaných funkciách.

(Text a foto: veliteľ PA)

KVPR

Slávnostné ukončenie KVýP

Dňa 15. 2. 2013 sa v priestoroch poddôstojníckeho klubu v Prápore výcviku Martin uskutočnilo slávnostné vyradenie frekventantov Kurzu pre výkonných poddôstojníkov. Kurz úspešne absolvovalo 8 frekventantov. V slávnostnom príhovore vyzdvihol frekventant kurzu rtm. Vladimír JANOŠOVIČ z VÚ 4405 Nitra prístup a prácu inštruktora rtm. Norberta VLADÁRA, ktorý sa v najväčšej miere pričinil o hladký priebeh výcviku v kurze. Ďalej vyzdvihol prácu veliteľského zboru Funkčných a Odborných kurzov a celej Poddôstojníckej akadémie. Veliteľ poddôstojníckej akadémie šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK vyzdvihol vo svojom záverečnom príhovore zodpovedný prístup všetkých frekventantov kurzu a svojimi slovami ich motivoval k podávaniu maximálnych výkonov v ich domovských útvaroch.

(Text, foto :nrtm. Ing. Roman LUKAČOVIČ)

Štábny poddôstojnícky kurz

Štábny poddôstojnícky kurz v týchto dňoch vrcholí a 19 úspešných frekventantov bude dňa 8.februára 2013 slávnostne vyradených. Takto pripravení poddôstojníci budú zastávať rôzne pozície na veliteľstvách a štáboch útvarov a zložiek OS SR.

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

ŠPK

Kurz pre výkonných poddôstojníkov

Kurz pre výkonných poddôstojníkov, ktorý začal 21. januára 2013 sa dostal do svojej záverečnej fázy a po zvládnutí priebežných preverení, ktoré v týchto dňoch vykonávajú všetci ôsmi frekventanti, bude slávnostne ukončený dňa 15. februára 2013. Výcvik je vedený inštruktorom výcviku rotmajstrom. Norbertom VLADÁROM, ktorý takto zúročuje svoju dlhoročnú prax v pozícii výkonného poddôstojníka a významnou mierou sa podieľa na príprave poddôstojníkov, ktorí budú zastávať tieto dôležité pozície vo svojich domovských útvaroch a zložkách OS SR.

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

KVýP

Zahájenie Zdokonaľovacieho poddôstojníckeho kurzu OR-6

Dňa 4. februára 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Zdokonaľovací poddôstojnícky kurz OR-6. Tento kurz je zameraný na prípravu budúcich poddôstojníkov, ktorí budú zastávať najnižšie veliteľské funkcie v útvaroch a zložkách OS SR. Do kurzu nastúpilo 57 profesionálnych vojakov a po vykonaní vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej zdatnosti ďalej pokračuje 47 z nich.

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto šbnrtm. Mgr. Jozef MIŽÁK)

OR-5

    Vstupný poddôstojnícky kurz pokračuje vo výcviku podľa schválených programov. V týchto dňoch je výcvik zameraný okrem iného aj na metodiku vedenia výcviku a vlastné vedenie výcviku samotnými frekventantmi kurzu tak, aby si osvojili základné metodické postupy a činnosti pri vedení výcviku malej jednotky v podmienkach OS SR.

 (Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK,  Foto : šbnrtm. Mgr. Jozef  MIŽÁK)

OR-5

Zahájenie ŠPK

    Dňa 14. januára 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený štábny poddôstojnícky kurz. Tento kurz je zameraný na prípravu poddôstojníkov, ktorí budú po jeho skončení zastávať rôzne pozície na veliteľstvách a štáboch útvarov a zložiek OS SR. Do kurzu nastúpilo 19 poddôstojníkov. Kurz bude vykonaný v skrátenom čase a to v štyroch týždňoch navýšením počtu výcvikových hodín v jednotlivých výcvikových dňoch na 7 až 8 z dôvodu potreby šetrenia disponibilných finančných zdrojov.

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK,  Foto : šbnrtm. Mgr. Jozef  MIŽÁK)

ŠPK

Metodická príprava inštruktorov PA

Dňa 10.januára 2013 sa v priestoroch poddôstojníckeho klubu uskutočnila metodická príprava inštruktorov Poddôstojníckej akadémie. V rámci prípravy veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK podrobne rozobral a konkretizoval problémové oblasti výcviku a poukázal na možnosti skvalitnenia vykonávania jednotlivých kurzov so zameraním na nadchádzajúci výcvikový rok. Následne veliaci poddôstojník Poddôstojníckej akadémia štábny nadrotmajster Mgr. Jozef MIŽÁK rozobral plánované zmeny v zabezpečení výcviku v praktických zamestnaniach. Veliteľ Kariérnych kurzov štábny nadrotmajster Rastislav LEŠKO zjednotil systém konkrétnych oblastí vykonávania výcviku so zameraním na denný poriadok a zabezpečenie prípravy a realizácie výcviku v kariérnych kurzoch.

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto šbnrtm. Mgr. Jozef MIŽÁK)

Metodická príprava

Nástup kurzu OR-5

Dňa 7. januára 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vstupný poddôstojnícky kurz OR-5. Tento kurz je zameraný na prípravu budúcich poddôstojníkov, ktorí budú zastávať najnižšie veliteľské funkcie v útvaroch a zložkách OS SR. Do kurzu nastúpilo 46 profesionálnych vojakov a po vykonaní vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej zdatnosti ďalej pokračuje 38 z nich.

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto šbnrtm. Mgr. Jozef MIŽÁK)

Nástup kurzu OR-5

Slávnostné ukončenie Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5

    Dňa 21.12.2012 sa v priestoroch poddôstojníckeho klubu Práporu výcviku Martin uskutočnilo vyradenie absolventov Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR 5. Do kurzu dňa 12.11.2012 bolo po úspešnom splnení vstupného preverenia zo vševojskovej prípravy a pohybovej výkonnosti zaradených 51 PrV z útvarov a zariadení OS SR, ktorí úspešne absolvovali jednotlivé etapy výcviku a splnili podmienky a ciele programov výcviku daného kurzu . Úspešní absolventi spĺňajú všetky predpoklady pre výkon funkcií v rámci OS SR a povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti „čatár“.Vyradenie bolo vykonané v slávnostnom duchu za prítomností veliaceho poddôstojníka zástupcu veliteľa Práporu výcviku majora Ing. Nikola VICENU, veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA, veliteľa Kariérnych kurzov PA štábneho nadrotmajstra Rastislava LEŠKA, veliteľského a inštruktorského zboru Kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie.

(Text: šbnrtm. Rastislav LEŠKO, Foto: rtm. Roman ŽIFČÁK)

Slávnostné vyradenie OR-5

Záverečné cvičenie OR-5

Tento kariérny kurz pripravuje vojenských profesionálov v hodnosti desiatnik z celých ozbrojených síl, aby mohli byť po jeho úspešnom absolvovaní povýšení do hodnosti čatára a v útvaroch riadili tímy, obsluhy či osádky v počte troch až piatich osôb. Pod vedením riadiaceho záverečného výcviku rotmajstra Juraja Majera v priestoroch posádkového cvičiska Sučany 51 frekventantov kurzu ( z toho 7 žien) absolvovalo v dňoch 17. - 20.12.2012 praktické zavŕšenie svojej prípravy. Medzi najlepších patria: desiatnik Peter Bálint z michalovského mechanizovaného práporu, desiatnička Janka Galasová z AOS Liptovský Mikuláš a desiatnik Norbert Kóšik z nitrianskeho mechanizovaného práporu. V posledný pracovný deň pred Vianocami ich čaká  slávnostné ukončenie kurzu.

Autor: MO SR: Jozef ŽIAK, foto: MO SR: Jozef ŽIAK

Záverečné cvičenie OR-5

Poddôstojnícky klub

    V uplynulých mesiacoch príslušníci Poddôstojníckej akadémie intenzívne pracovali na úprave priestorov budúceho poddôstojníckeho klubu. Tieto dni sa nesú v znamení záverečných úprav a prácach na výzdobe celého priestoru. Práce by mali pokračovať do konca roka 2012 tak, aby sa v poddôstojníckom klube mohli v budúcnosti vykonávať slávnostné akty vyradenia jednotlivých kurzov spojených s recepciou, rôzne druhy zhromaždení a porád, ako aj výučba v oblasti histórie poddôstojníckeho zboru a pod.

Viac informácií a fotiek nájdete v sekcii "Poddôstojnícky klub".  

(Text a Foto: vel.PA)

Poddôstojnícky klub

Rozhovor s veliteľom PA

Na nižšie uvedenom odkaze nájdete zvukový záznam a prepis rozhovoru s veliteľom PA počas záverečného cvičenia Zdokonaľovacieho poddôstojníckeho kurzu OR-6.

http://www.mod.gov.sk/poddostojnicka-akademia-v-martine-rozhovor-so-stabnym-nadrotmajstrom-milanom-pavlikom/

 

Fatra March Memoriál rtm. Pavla DZIVÉHO 2012 na webe

Po úspechu v súťaži VideoAtak 2012, kde dokument získal 2.miesto som sa ho rozhodol touto cestou sprístupniť všetkým, ktorí Paľka poznali, ale aj všetkým ostatným.

Link:

http://www.ulozto.sk/xEAjc6g/fatra-march-2012-mpg

 (Text: V-PA)

Ukážka výcviku PA

    Dňa 7. novembra 2012 príslušníci Poddôstojníckej akadémie vykonali ukážku aktuálne vykonávaného výcviku v priestoroch Posádkového cvičiska Sučany pre mladého muža Martina MINÁRIKA. Ten napriek svojmu zdravotnému hendikepu prejavil veľký záujem vidieť výcvik v podmienkach OS SR a po pozvaní veliteľom Práporu výcviku mal možnosť bližšie sa oboznámiť s našou prácou. Jeho neskrývané nadšenie a slová uznania dávali tušiť, že sa mu všetko videné a skúsené nesmierne páčilo.

(Text: V-PA, Foto: rtm. Roman ŽIFČÁK)

Návšteva NGŠ OS SR a veliteľa NG Indiana

  Dňa 25. septembra poctil svojou návštevou Prápor výcviku náčelník generálneho štábu OS SR generálporučík Peter VOJTEK spolu s veliteľom Národnej gardy štátu Indiana generálmajorom Royom Martinom Umbargerom. Po privítaní veliteľom Práporu výcviku podplukovníkom Ing. Romanom Petríkom, úvodnej prezentácií Práporu výcviku a krátkom predstavení vykonávaného výcviku Poddôstojníckej akadémie veliteľom PA štábnym nadrotmajstrom Mgr. Milanom Pavlíkom si delegácia mala možnosť pozrieť praktický výcvik frekventantov Poddôstojníckej akadémie, kde príslušníci vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5 a príslušníci vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7 vykonávali výcvik z Taktickej prípravy so zameraním na činnosť prieskumnej hliadky.

Na záver vyjadril veliteľ Národnej gardy štátu Indiana aj náčelník Generálneho štábu OS SR poďakovanie za ukážku Posádkového cvičiska a ukážku vykonávania reálneho výcviku s vyjadrením spokojnosti s úrovňou a kvalitou výcviku Poddôstojníckej akadémie.

 

(Text: PrápV a šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto: rtm. Roman ŽIFČÁK)

Návšteva NGŠ OS SR a veliteľa NG Indiana

NÁVŠTEVA CSM NÁRODNEJ GARDY INDIANA USA

    Dňa 6. septembra 2012 navštívil Poddôstojnícku akadémiu Command Sergeant Major Robert T. WINTERS, veliaci poddôstojník národnej gardy State of Indiana USA. Sprevázdali ho šbnrtm. Ján RENNER ako zastupujúci veliteľ PA a veliteľ funkčných a odborných kurzov, šbnrtm. MIŽÁK - veliaci poddôstojník PA a zastupujúci veliaci poddôstojník Práporu výcviku, šbnrtm. Rastislav LEŠKO - veliteľ kariérnych kurzov a nrtm. Robert KUBINEC starší inštruktor Funkčných a odborných kurzov.

            Cieľom návštevy bola výmena skúseností v oblasti výcviku medzi USA a SR vo vzdelávaní poddôstojníkov, potreby a nedostatky v oblasti výcviku a výmena skúsenosti z MKM.

(Text: šbnrtm. Mižák, Foto: rtm. Žifčák)

 

Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň

Dňa 25. augusta sa uskutočnil 17. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň.

    Výstup bol zahájený pietnou spomienkou pri pamätníku Slovenského národného povstania na Štrbskom plese. Pochodu sa zúčastnili zástupcovia viacerých armád a to zástupcovia Českej republiky, Maďarska, Poľska, či USA. 50 vojakov si tak aj tento rok spoločne s náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíkom Ing. Petrom VOJTEKOM  touto formou uctilo pamiatku všetkých hrdinov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní.

    Za Prápor výcviku sa tohto podujatia zúčastnili poddôstojníci  šbnrtm. Ľubomír MIHALIK - veliaci poddôstojník Práporu výcviku, šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK - veliteľ Poddôstojníckej akadémie a rtm. Ján VOJTYLA - inštruktor roty PVO, KIS a EPs .

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto: šbnrtm. Ľubomír MIHALIK)

Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň

Fatra March - Memoriál rotmajstra Pavla DZIVÉHO

 Dňa 21. augusta 2012 bol v prekrásnom prostredí hrebeňov Malej Fatry uskutočnený diaľkový pochod Fatra March – Memoriál Pavla DZIVÉHO. Toto podujatie bolo organizované na počesť zosnulého inštruktora Poddôstojníckej akadémie.

Paľko nás navždy opustil vo veku 28 rokov dňa 21. augusta 2011 v ďalekej Indii, kde si plnil svoj veľký sen. Jeho napĺňanie sa mu však bohužiaľ stalo osudným.

            Niekoľkí príslušníci Poddôstojníckej akadémie si aj touto cestou prišli uctiť pamiatku tohto jedinečného kolegu.

(Text, Foto : šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Z internetu...

Záverečné cvičenie líderskej časti Vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7 v posádkovom cvičisku Sučany, ktoré bolo vykonané v dňoch 20. - 23.2.2012,  neušlo pozornosti a na stránke MO SR bol zverejnený článok pod názvom "V Malej Fatre zachránili raneného kolegu", ktorý v spolupráci s velením PA, inštruktormi a frekventantmi kurzu spracoval p. Jozef ŽIAK.

Link:

http://www.mosr.sk/v-malej-fatre-zachranili-raneneho-kolegu/

 

Návšteva veľvyslanca USA

 

Dňa 18.marca 2011 sa v priestoroch práporu výcviku uskutočnila dlho očakávaná návšteva veľvyslanca USA v SR pána Theodora Sedgwicka s jeho delegáciou, ako aj veliteľa SVaP pána generálmajora Ing. Petra VOJTEKA. Program návštevy bol starostlivo pripravený a začal privítaním a následnou prezentáciou práporu výcviku zástupcom veliteľa práporu výcviku mjr. Ing. Róbertom KECSÖM. Následne bol pán veľvyslanec oboznámený s činnosťou VJVM jej zastupujúcim veliteľom kpt. Ing. Stanislavom SIKELOM a činnosťou poddôstojníckej akadémie veliteľom PA šbnrtm. Mgr. Milanom PAVLÍKOM. Po prezentáciách boli všetkým hosťom prezentované priestory VJVM, kde prebieha príprava kľúčového personálu pripravujúceho sa na pôsobenie v zahraničných misiách.

            Program návštevy pokračoval účasťou hostí na slávnostnom vyradení frekventantov kurzu OR-5 za účasti všetkých frekventantov vykonávaných kurzov v PA a to kurzov OR-7 a KVPR. Program slávnostného vyradenia bol pripravený, vykonávaný dvojjazyčne a bol dôstojným vyvrcholením tohto slávnostného okamihu. Na základe vlastnej žiadosti pán veľvyslanec na záver vyradenia prehovoril k frekventantom kurzov a vo svojom príhovore zhodnotil vysoký stupeň pripravenosti budúcich poddôstojníkov a zaželal im do budúcna veľa osobných a pracovných úspechov. Po spoločnom fotení sa na krátko zúčastnil aj slávnostnej recepcie, kde ešte viedol niekoľko neformálnych rozhovorov s viacerými zúčastnenými. Na záver vyjadril vysokú spokojnosť s prípravou a vykonaním jeho návštevy v prápore výcviku čo potvrdil aj veliteľ SVaP.

 

Link:

http://www.vsvap.mil.sk/15748/theodore-sedgwick-navstivil-martinsky-prapor-vycviku.php?pg=1

TV Turiec

http://www.tvturiec.sk/video/123-spravy-21-3-2011

  (text : nrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, dňa 20.3.2011)